ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,
ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА
GAMAVITA.COM

(http://www.gamavita.com/)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ГАМАВИТА” ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта GAMAVITA.COM (http://www.gamavita.com/) („Общите условия”) и урежда отношенията между „ ГАМАВИТА” EООД и всеки един от потребителите на достъпните през посочения уебсайт информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ Виж повечеЗатвори

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.2. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.3. „ГАМАВИТА” EООД (наричано по-долу „ГАМАВИТА”) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204150184, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Изток”, ул. „Николай Хайтов” №2, ет.1, офис 1Б, тел. (+359) 879 550 813, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG204150184, предоставящо посредством администрирания от него Уебсайт информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

1.4. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.5. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6. „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

1.8. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на ГАМАВИТА, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта,с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.9. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.10. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.12. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

1.13. „Уебсайтът“ или „Уебсайтът gamavita.com” е уебсайтът GAMAVITA.COM (http://www.gamavita.com/), собственост на ГАМАВИТА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.14. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Уебсайта.

1.15. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Виж повечеЗатвори

2.1. ГАМАВИТА чрез Уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

 1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови и графични, материали, новини, информация за продукти, данни за партньори и др., публикувани в Уебсайта;
 2. Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични и други материали;
 3. Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта;
 4. Други услуги, които ГАМАВИТА развива и обогатява.

Услугите, предоставяни от ГАМАВИТА чрез Уебсайта, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание и условията за предоставянето им се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта.

2.2. ГАМАВИТА предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

 1. текстови, графични и други материали, разработени от ГАМАВИТА и/или неговите партньори;
 2. коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични и други материали;
 3. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта;
 4. други ресурси, достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.3. Когато е предвидена възможност за това, използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна идентификация на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез използване на предварително създаден от последния, потребителски профил, в посочени от ГАМАВИТА Интернет платформи и/или социални мрежи. Такива Услуги са, без да се ограничават до, следните Услуги:

 1. Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични или други материали;
 2. Възможност за споделяне с приятели на съдържанието на Уебсайта, включително на конкретни публикувани текстови, графични или други материали;
 3. Други услуги, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛИ след идентификация.

2.4. ГАМАВИТА предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изпращат запитвания до ГАМАВИТА чрез попълване на предвидена за това форма на Уебсайта и след посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на име и валиден електронен пощенски адрес.

2.5. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта. ГАМАВИТА не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.6. ГАМАВИТА има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.7. Услугите на ГАМАВИТА се предоставят „във вида, в който са” и ГАМАВИТА не поема никаква отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. ГАМАВИТА няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.8. Доколкото предоставяните от ГАМАВИТА Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от ГАМАВИТА.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Виж повечеЗатвори

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили идентификация през която и да е от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от ГАМАВИТА. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили идентификация през някоя от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от ГАМАВИТА, като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от ГАМАВИТА на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между ГАМАВИТА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.

3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес www.gamavita.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка Интернет страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Общи условия, същият следва да не използва Уебсайта или която и да е от Услугите.

3.4. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се идентифицира през която и да е от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от ГАМАВИТА чрез въвеждане на своето потребителско име и парола.

3.5. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ГАМАВИТА посредством Уебсайта Услуги, като определени данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ се изпращат директно и автоматично към ГАМАВИТА от профила, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има в съответната платформа или социална мрежа. Такива са, без да се ограничават до, име и профилна снимка. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните му в съответната платформа или социална мрежа и те да бъдат предоставени на ГАМАВИТА.

3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя при използване на Услугите, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Представянето за друго лице и използването на псевдоними се забраняват. В случай на предоставяне на неверни данни, ГАМАВИТА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА Виж повечеЗатвори

4.1. Договорът между ГАМАВИТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел III.

4.2. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта на ГАМАВИТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Виж повечеЗатвори

5.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ГАМАВИТА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.2. ГАМАВИТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора в 1-месечен срок от уведомяването по описания по-горе начин.

5.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможността да заявят в срока по т. 5.2 чрез изпращане на съобщение до ГАМАВИТА, че отхвърлят промените. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ГАМАВИТА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ГАМАВИТА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при което ГАМАВИТА има право незабавно да изтрие от Сървърите си цялото разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание.

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява несъгласието си с промените на Общите условия, като преустанови ползването на Услугите.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Виж повечеЗатвори

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ГАМАВИТА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ГАМАВИТА за всеки отделен вид Услуга. За да може да ползва Услугите, описани в т. 2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се идентифицира чрез използване на предварително създаден от последния потребителски профил в посочени от ГАМАВИТА Интернет платформи и/или социални мрежи.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на Уебсайта.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта на ГАМАВИТА и реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от ГАМАВИТА, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от ГАМАВИТА и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на Сървър на ГАМАВИТА Потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, разположени на Уебсайта, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.7. Когато такава възможност е предвидена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право чрез функция за споделяне да инкорпорира съдържание, вкл. Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта, в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът gamavita.com и да предостави електронна препратка към Уебсайта. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави никакви изменения на съдържанието и не следва да използва функцията за споделяне за търговски цели.

6.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ГАМАВИТА Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на ГАМАВИТА и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такова съдържание:

 • а) което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
 • б) което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
 • в) което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
 • г) съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
 • д) съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
 • е) приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
 • ж) изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
 • з) с порнографско или открито сексуално съдържание;
 • и) представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • к) накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
 • л) призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • м) включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
 • н) представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
 • о) съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
 • п) нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
 • р) съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
 • 6.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на предоставяните от ГАМАВИТА Услуги:
 • а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Общи условия;
 • б) да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други ПОТРЕБИТЕЛИ, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта, за каквито и да е търговски цели;
 • в) да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
 • г) да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
 • д) да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blindlink” и др.;
 • е) да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг ПОТРЕБИТЕЛ, като не надвишава предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
 • ж) да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта, и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма;
 • з) да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава ГАМАВИТА или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • и) да уведомява незабавно ГАМАВИТА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги.

6.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ГАМАВИТА Услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГАМАВИТА Виж повечеЗатвори

7.1. ГАМАВИТА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното ГАМАВИТА не гарантира, че информацията, достъпна в Уебсайта, е пълна, точна, вярна и без грешки.

7.2. ГАМАВИТА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. ГАМАВИТА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ГАМАВИТА съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Сървър на ГАМАВИТА, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ГАМАВИТА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните компетентни органи по надлежен ред.

7.4. ГАМАВИТА, или лице, упълномощено от ГАМАВИТА, има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ГАМАВИТА или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ГАМАВИТА или лице, упълномощено от ГАМАВИТА.

7.5. ГАМАВИТА има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ГАМАВИТА.

7.6. ГАМАВИТА има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, включително при неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискване по т. 6.8. или т. 6.9. по-горе.

7.7. ГАМАВИТА си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Уебсайта.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Виж повечеЗатвори

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, се закрилят от приложимото българско законодателство и са притежание на ГАМАВИТА и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ГАМАВИТА и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху марки, дизайни и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е ГАМАВИТА или трето лице.

8.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ГАМАВИТА и/или неговите партньори за съответния вид използване.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ГАМАВИТА на Уебсайта с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.

8.5. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ГАМАВИТА правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на ГАМАВИТА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на ГАМАВИТА включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на ГАМАВИТА и Уебсайта в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на ГАМАВИТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

8.6. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на ГАМАВИТА правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от ГАМАВИТА чрез Услугите, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по тази точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на ГАМАВИТА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.За избягване на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че другите ПОТРЕБИТЕЛИ могат да използват или възпроизвеждат Потребителско му/ѝ съдържание на личните си уебсайтове чрез използване на функции за споделяне, когато такива изрично са предоставени от ГАМАВИТА, както и да предлагат достъп на неограничен брой лица до Потребителско му/ѝ съдържание от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях за нетърговски цели.

8.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

8.8. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на адреса или електронния пощенски адрес по т. 1.3. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

 • а) Подпис (вкл. Квалифициран електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
 • б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
 • в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
 • г) Информация, достатъчна за ГАМАВИТА, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща (анонимни уведомления не се разглеждат);
 • д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
 • е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
 • ГАМАВИТА по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

8.9. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до ГАМАВИТА със съдържанието и по реда, предвиден в т. 8.8. След получаване на уведомлението, ГАМАВИТА го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т. 8.8. и по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IХ. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Виж повечеЗатвори

9.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно на настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ГАМАВИТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ГАМАВИТА неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ГАМАВИТА от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ГАМАВИТА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Потребителско съдържание или друга информация и материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от ГАМАВИТА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

9.3. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ГАМАВИТА, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

9.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ГАМАВИТА и на трети лица при ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни.

9.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел IХ продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и след преустановяване на дейността и съществуването на самия Уебсайт или на ГАМАВИТА.

9.6. ГАМАВИТА полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Страните се съгласяват, че ГАМАВИТА не отговаря за непредоставянето на някои или всички от Услугите на Уебсайта. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ГАМАВИТА не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта, освен ако са причинени от ГАМАВИТА умишлено или при проявена груба небрежност.

9.7. ГАМАВИТА не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ГАМАВИТА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на ГАМАВИТА.

9.8. Страните приемат, че ГАМАВИТА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ГАМАВИТА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ГАМАВИТА предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

9.9. ГАМАВИТА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, ГАМАВИТА не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.

9.11. ГАМАВИТА не носи отговорност за Потребителското съдържание, вкл. неговата вярност и законосъобразност, на Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, ГАМАВИТА не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта.

9.12. ГАМАВИТА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от ГАМАВИТА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

9.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, ГАМАВИТА не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ГАМАВИТА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

9.14. ГАМАВИТА не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез каквато и да е публикувана в Уебсайта информация или Потребителско съдържание, или чрез публикуване в Уебсайта на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна пощенска кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ГАМАВИТА, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Х. ПРАВА НА ГАМАВИТА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ Виж повечеЗатвори

10.1. ГАМАВИТА има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до и/или да изтрие от Сървърите си всяко съдържание, разположено на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на Уебсайта, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

10.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на Уебсайта Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на ГАМАВИТА, ГАМАВИТА има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ГАМАВИТА има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

10.3. ГАМАВИТА няма задължение да съхранява или възстановява Потребителско съдържание или друга информация от или за ПОТРЕБИТЕЛЯ, която е изтрита от ПОТРЕБИТЕЛЯ, от ГАМАВИТА или от трето лице, независимо от причините за изтриването.

10.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ГАМАВИТА има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

10.5. В горните случаи ГАМАВИТА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Виж повечеЗатвори

11.1. ГАМАВИТА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, снимка, електронен пощенски адрес (email), както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

11.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува коментари на Уебсайта, неговото име, изображение и други посочени от него лични данни в потребителския му профил в съответната платформа и/или социална мрежа, използвана за идентификация, са достъпни за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайта.

11.3. ГАМАВИТА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.4. ГАМАВИТА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.5. ГАМАВИТА събира и използва информацията по т. 11.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, а именно за предоставяне на Услугите, за изпълнение на задължения на ГАМАВИТА, за упражняване и защита на законни права и интереси на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и на ГАМАВИТА, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от ГАМАВИТА и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ГАМАВИТА на посочените адрес или електронен пощенски адрес (e-mail) за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от ГАМАВИТА на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.

11.7. ГАМАВИТА се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • а) това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
  • б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ГАМАВИТА;
  • в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • г) разкриването на лични данни от ГАМАВИТА се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на ГАМАВИТА, свързаните със ГАМАВИТА лица или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
  • д) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ГАМАВИТА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
  • е) други посочени в закона случаи.

  11.8. ГАМАВИТА си запазва правото да използва IP адресите на ПOТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите Общи условия.

  11.9. Извън информацията по-горе, ГАМАВИТА има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към Сървъра на ГАМАВИТА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървър на ГАМАВИТА и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта, които ПОТРЕБИТЕЛЯ е посетил, уебсайтовете, които са препратили ПОТРЕБИТЕЛЯ към Уебсайта, уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта, датата и часа на тези посещения, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, вида на Интернет браузъра, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва, използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи при търсене в Уебсайта, броя ПОТРЕБИТЕЛИ, прегледали даден банер в Уебсайта, броя кликове върху банерите в Уебсайта и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния ПОТРЕБИТЕЛ информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от ГАМАВИТА в персонализиран вид заедно с друга информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставена от него при ползването на Услугите. В допълнение, ГАМАВИТА събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на възникване на правен спор.

  11.10. За избягване на всяко съмнение, ГАМАВИТА няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от ПОТРЕБИТЕЛЯ в Уебсайта, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, ще бъде публично достъпна за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайта, както и за всички трети лица, на които ГАМАВИТА може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

  11.11. ГАМАВИТА има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ГАМАВИТА не носи отговорност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от ГАМАВИТА в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към ГАМАВИТА на следния адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  11.12. ГАМАВИТА може да предостави възможност на трети лица да публикуват на своите уебсайтове публично достъпно съдържание от Уебсайта. Извън горното, по своя преценка ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да сподели в Уебсайта информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове. В определени страници от Уебсайта се визуализират бутони за споделяне или препоръчване на Потребителско съдържание с други уебсайтове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне или препоръчване от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на ГАМАВИТА и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Общи условия не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.

  11.13. ГАМАВИТА има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с ГАМАВИТА лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват ПОТРЕБИТЕЛЯ като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпната за него информация.

  11.14. С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта, лични данни и друга информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които ГАМАВИТА е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на ГАМАВИТА лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на ГАМАВИТА и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за други цели, освен за целите, посочени в настоящите Общи условия.

  11.15. Уебсайтът не е насочен към лица на възраст под 14 години. ГАМАВИТА не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират ГАМАВИТА незабавно за това.

  11.16. Извън предвиденото по-горе, с приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

  • а) правото на достъп до личните му данни, обработвани от ГАМАВИТА;
  • б) правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от ГАМАВИТА;
  • б) правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
  • г) правото да изиска от ГАМАВИТА да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за ГАМАВИТА.

  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към ГАМАВИТА на адреса или електронния пощенски адрес по т. 1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

  11.17. Разпоредбите на настоящия раздел запазват действието си след прекратяване на договора между ГАМАВИТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА Виж повечеЗатвори

  12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • а) преустановяване на дейността на ГАМАВИТА или прекратяване на поддържането на Уебсайта;
  • б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
  • в) други предвидени в закона случаи.

  12.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ГАМАВИТА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Услугите, да прекрати достъпа до или да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора ГАМАВИТА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от Сървърите на ГАМАВИТА, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

  12.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛ желае негово потребителско съдържание да бъде премахнато след прекратяването на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати изрична молба до ГАМАВИТА, в който случай ГАМАВИТА е длъжно да изтрие съдържанието от Сървърите си в разумен срок. Това не се отнася до лог-файловете с IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съхранявани от ГАМАВИТА, както и всякаква друга информация необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за възпроизвеждане на електронното потвърждение за съгласие с Общите условия, съхранявано при случаи на правни спорове.

  ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ Виж повечеЗатвори

  13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  13.2. Освен ако изрично не е предвидено друго, предвидените в тези Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайтаи други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  13.3. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалиден електронен пощенски адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ГАМАВИТА, дори ако не е било получено.

  13.4. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  13.5. Уебсайтът се поддържа от ГАМАВИТА посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ГАМАВИТА не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

  13.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  13.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

  Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „ГАМАВИТА" ЕООД от 15.07.2016г.

  Контакти

  гр. София 1113 ул. Николай Хайтов, №2, вх. Б, офис 1Б
  02/494 97 39
       087 955 0811
  office@gamavita.com
  GamaVita

  GamaHelp arthro®

  gamahelp

  Движи се с лекота!

  За здрави стави, кости и мускулен тонус!

  Формула, създадена да подкрепя и подпомага дейността на целия опорно-двигателен апарат.

  ПОРЪЧАЙ